Artikel 1. DEFINITIE

 

Dienstverlener

 

JR Horse Support, Sportmassage en Taping voor Paarden, gevestigd te Luttenberg, hierna te noemen ‘dienstverlener’.

 

Dienst

 

Het masseren en/of tapen van een paard of pony met mogelijke spierproblemen dan wel ontspanningsmassage of massage ter preventie van blessures, hierna te noemen ‘het consult’.
Het geven van instructie en training aan ruiters.

 

Klant

 

De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd, hierna te noemen ‘de klant’.

 

Opdracht

 

Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door de dienstverlener in het kader van het welzijn van het paard.

 

 

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 

 1. Op alle overeenkomsten tussendienstverlener enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant.

 

 

 

Artikel 3. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door dienstverlener zijn bevestigd.
 2. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Wanneer door dienstverlener gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van dienstverlener op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien dienstverlener één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 

 

 

Artikel 4. OMVANG VAN DE DIENSTVERLENING

 

 1. Het consult die dienstverlener uitvoert is de massage van een paard zoals mondeling of per e-mail door dienstverlener met de klant is overeengekomen.
 2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten door de dienstverlener, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.
 3. Dienstverlener stelt geen diagnoses. Massage is geen vervanging voor de zorg van een dierenarts of andere specialist.

 

 

 

Artikel 5. ANNULERING

 

 1. Annulering van eenmalige opdrachten dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag en tijdstip te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door de dienstverlener € 10.00 van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) bij de klant in rekening gebracht, mits er geen nieuwe afspraak gemaakt wordt.
 2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is dienstverlener gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

 

 

 

Artikel 6. VERANTWOORDELIJKHEDEN KLANT

 

1.    De klant zal een geschikte ruimte (het liefst afgeschermd en in een rustige omgeving) ter beschikking stellen om die diensten uit te kunnen voeren.

 

2.    De klant draagt zorg voor een droog en schoon paard. Bij post-wedstrijd massage zal het paard droog gestapt zijn en goed op adem.

 

3.    Als er bijzonderheden zijn rondom de gezondheid van het paard, informeert klant dienstverlener daarover.

 

4.    Als er bijzonderheden zijn rondom de omgang met het paard, informeert klant dienstverlener daarover.

 

5.    Bij het eerste consult zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verder consulten zal dit in overleg anders afgesproken kunnen worden.

 

6.    De dag na het consult zal de klant tijdens eventuele training rekening houden met het consult die heeft plaatsgevonden en het advies dat de dienstverlener eventueel heeft gegeven.

7. Wanneer de klant een winactie heeft gewonnen, dient deze uiterlijk binnen 1 jaar naar datum van ontvangst een afspraak te hebben gemaakt anders vervalt de prijs.

 

 

 

 

 

Artikel 7. TARIEVEN EN BETALING

 

 1. De diensten zullen tegen de mondeling overeengekomen en op de website vermelde tarieven worden geleverd.
 2. De betaling dient contant, direct na het consult, voldaan te worden. Bij vervolgconsulten is er een mogelijkheid tot betaling per factuur.
 3. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.

 

 

 

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

 

1.    De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van zijn verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan dienstverlener worden toegerekend.

 

2.    De dienstverlener in niet aansprakelijk voor het niet slagen van het consult, zeker niet wanneer de klant zich niet aan de in artikel 6 genoemde regels houdt.

 

3.    De dienstverlener is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het paard als die na het consult tot uiting komen.

 

4.    De dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade of schade van welke aard ook, veroorzaakt door gedragingen van paard tijdens of na het consult.

 

5.    De dienstverlener is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een consult, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van het consult.

 

6.    De dienstverlener is niet aansprakelijk voor ongelukken tijdens training, instructie door toedoen van de klant of het paard.

 

 

 

Artikel 9. GARANTIE

 

De dienstverlener heeft een kwaliteitsvolle opleiding genoten en heeft dit afgesloten met een diploma. Dienstverlener zorgt jaarlijks voor deelname aan bijscholing en houdt op die manier haar kennis up-to-date.

 

De dienstverlener garandeert naar goed vakmanschap de werkzaamheden uit te voeren, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat wordt bereikt.

 

De betalingsverplichting van de klant zal derhalve blijven bestaan

 

 

 

 

 

Contact

 

JR Horse Support

Hellendoornseweg 63a
8105 ST Luttenberg

06-13026918

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.